Het opvoedingsproject

Je secundaire schoolloopbaan is een belangrijke periode. Om je maximaal te kunnen ontplooien, is het belangrijk dat je een school vindt waar je je thuis voelt en waar je kansen krijgt om je grenzen te verleggen.

Als aso-school willen wij onze leerlingen een kwalitatieve vorming bieden. We zijn ervan overtuigd dat we dat alleen kunnen bereiken als we inzetten op een gedeelde verantwoordelijkheid en als we oog hebben voor het welbevinden van eenieder. Verbondenheid, betrokkenheid en dialoog zijn voor ons essentieel. Dat is onze missie.

Ons opvoedingsproject steunt op vijf grote pijlers: de katholieke dialoog, een open kijk, kansen geven, gerichtheid op de persoon en participatie. We nodigen leerlingen en ouders uit om zich daar samen met ons voor te engageren.

 VijfPijlers20172018

Onze school werd opgericht door de Broeders van de Christelijke Scholen, die leven en werken naar het voorbeeld van Jean-Baptiste De La Salle. Wij proberen de visie van De La Salle op een eigentijdse manier na te volgen. Dat betekent dat onze kijk op onderwijs, de keuzes die we maken en onze dagelijkse omgang met elkaar gebaseerd zijn op christelijke waarden. Toch is iedereen, van gelijk welke overtuiging, welkom op onze school. We noemen onszelf een ‘katholieke dialoogschool’, omdat we ervan overtuigd zijn dat enkel dialoog en wederzijds respect leiden tot een beter begrip van elkaar.

We willen jonge mensen helpen om een open kijk en een kritische houding te ontwikkelen. Milieu, mensenrechten en solidariteit zijn bijvoorbeeld thema’s die ons nauw aan het hart liggen. Daarnaast hechten we veel belang aan een oprechte houding en open communicatie. We nodigen mensen steeds uit om te reflecteren, aanspreekbaar te zijn en open te staan voor dialoog.

Als school willen we elke leerling kansen geven. Dat doen we op de eerste plaats door te zorgen voor voldoende structuur en duidelijke afspraken. Tegelijk vinden we het belangrijk dat  iedereen op school de kans krijgt om zich te ontplooien als unieke persoon, met zijn of haar specifieke talenten en mogelijkheden. Loopt het op school op de één of andere manier moeilijk, dan zullen we steeds luisteren naar het eigen verhaal van mensen. De ervaring leert ons dat dat vaak de weg opent naar nieuwe kansen en naar herstel van de onderlinge relaties.

De leerlingen die aan onze school afstuderen, moeten voor ons ook reële slaagkansen hebben in het hoger onderwijs. Daarom dagen we hen uit om de eigen lat voldoende hoog te leggen, de nodige kennis en vaardigheden onder de knie te krijgen en een goede studiemethode, voldoende doorzettingsvermogen en zelfdiscipline te ontwikkelen.

Het is voor ons vanzelfsprekend dat we leerlingen via overleg laten participeren aan het beleid. Daarom zijn er tal van gelegenheden waarbij directie, leerkrachten, ondersteunend personeel, leerlingen en soms ook ouders de handen in elkaar slaan. We denken bijvoorbeeld aan de leerlingenraad of de schoolraad. Dat overleg vraagt veel tijd en inzet en een eerlijke en verantwoordelijke houding van iedereen, maar leidt meestal tot keuzes of beslissingen waarbij iedereen zich goed voelt.

Die vijf pijlers zijn de rode draad doorheen ons schoolleven. Moeten er keuzes worden gemaakt, dan zullen die steeds in het verlengde ervan liggen. We balden ze voor onszelf samen in onze schoolslogan: samen - leren - leven.

Wil je graag ons volledige schoolreglement nalezen? Dan kan dat hier.

Wil je graag meer weten over de manier waarop we werken aan een verbindend schoolklimaat? Lees dan hier het artikel uit ‘In dialoog’ (Bressers, K. & Noppe, Y. (2017). Werken aan een verbindend schoolklimaat. In dialoog, 2017 (1), 6-11).

Wil je graag meer lezen over onze inspiratiebron?
Lombaerts, H. (Red.). (2014). Opvoeden in het spoor van J.-B. De La Salle – onderwijs met toekomst – (VLP-Cahier 8). Groot-Bijgaarden: De Kleine Drukker.