Participatie

Onze school draagt inspraak en participatie hoog in het vaandel. Leerlingen kunnen via de leerlingenraad participeren aan het schoolbeleid. Van zodra je een account hebt, kun je de leerlingenraad contacteren via Smartschool.

Ouders hebben een eigen inspraakorgaan, met name de schoolraad. Het huishoudelijk reglement van de schoolraad kun je hier raadplegen. De schoolraad is bereikbaar per e-mail: .

Leerlingen of ouders die daarvan geen deel uitmaken, maar toch vragen hebben bij of suggesties hebben voor het beleid op onze school, kunnen terecht bij de klasleraar, de leden van de leerlingenraad en de schoolraad of de directie.

Hieronder vatten we enkele punten uit het schoolreglement aangaande de angegementsverklaring tussen ouders en school kort samen.

Oudercontact

Er vinden vier keer per schooljaar oudercontacten plaats, waarvoor u als ouder via het rapport expliciet uitgenodigd kunt worden. We wensen u in dat geval zeker te ontmoeten of verwachten een telefoon of een e-mail indien u verontschuldigd bent.

Aanwezigheid en spijbelen

Wij verwachten dat uw kind aan alle lessen en activiteiten deelneemt en hiervoor op tijd op school aanwezig is. Dit geldt dus ook voor buitenschoolse en lesvervangende activiteiten. Van u als ouder verwachten wij dat u hier mee op toeziet.
Als uw kind problemen ondervindt met naar school komen of met studeren, kan onze cel leerlingenbegeleiding samen met het CLB naar oplossingen zoeken. Wegblijven van school is echter geen oplossing. Als het spijbelgedrag problematisch wordt, is de school verplicht het dossier door te geven aan het ministerie van onderwijs, en kan ze verder ook beslissen om uw kind uit te schrijven

Individuele begeleiding

Wanneer een leerling moeilijkheden ervaart op socio-emotioneel of studievlak, of met zijn of haar gezondheid of schoolloopbaan, kiezen we er steeds voor om het gesprek aan te gaan. De school zal steeds in overleg met de ouders en de leerling zoeken naar de meest aangewezen vorm van begeleiding. Ze rekent ook daarvoor dus op uw bereidwillige medewerking.

Onderwijstaal

Onze school is een Nederlandstalige school. Indien uw kind een andere moedertaal spreekt, dan impliceert uw keuze voor het Nederlandstalig onderwijs dat u uw kind aanmoedigt om niet enkel tijdens de schooluren, maar ook thuis Nederlands te spreken, te horen en te lezen. Wij verwachten daarnaast dat u instemt met bijkomende taalondersteuning voor uw kind als de klassenraad daartoe beslist.

Alle communicatie op en vanuit onze school gebeurt in het Nederlands.

Indien u geen Nederlands begrijpt of spreekt, vragen we u bij oudercontacten een meerderjarige tolk mee te brengen. Indien u geen tolk vindt, vragen we u contact op te nemen met de directie of de klasleraar zodat we samen, in het belang van uw kind, naar een oplossing kunnen zoeken.

Uw bijdrage als ouder

U bent betrokken bij het leerproces en de (studie)houding van uw kind door:
• thuis ruimte en tijd voor studiewerk te creëren; 
• aanwezig te zijn bij een oudercontact, zeker wanneer de school u daartoe uitnodigt;
• uw kind te ondersteunen en het tegelijk aan te moedigen tot zelfredzaamheid.

U erkent de school in haar streven naar kwaliteit door:
• onze feedback en adviezen ernstig te nemen;
• onze personeelsleden in hun expertise en competentie te erkennen;
• de visie en de afspraken binnen de school te respecteren en ondersteunen.

U investeert in een positieve samenwerking met de school door:
• op een correcte, geweldloze en verbindende manier in dialoog te gaan;
• actief deel te nemen aan mogelijke begeleidingstrajecten;
• waar nodig mee naar ondersteuning te zoeken.